Utskrift

Når man vil melde seg inn i Den norske kirke

Ved dåp blir man medlem i Den norske kirke. Den som er døpt, men ikke er medlem i Den norske kirke, kan melde seg inn i Den norske kirke. Man kan ikke være medlem av flere tros- eller livssynssamfunn i Norge samtidig.

 

Innmelding skjer ved personlig henvendelse til det lokale kirkekontoret i den menigheten man er registrert bosatt. Ved innmelding skal man ha med følgende opplysninger:

 Se også: Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke (4. januar 2006)


Når man vil melde seg ut av Den norske kirke
Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til det lokale kirkekontoret i den menigheten man er registrert bosatt. Der føres utmeldingen inn i kirkeboka og det utstedes utmeldingsattest.

 

Den som melder seg ut av Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger:

Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut. Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet, for eksempel ved dåpsattest.

 

Når man har meddelt krav om utmelding, skal man etter en tid motta attest fra kirkebokføreren om at man er utmeldt av Den norske kirke.

 

Hvilke følger får en utmelding?

Den som melder seg ut av kirken, har rett til informasjon om de følger utmeldingen får. Man mister kirkelige rettigheter og plikter:

De borgerlige rettigheter berøres ikke ved inn- eller utmelding av Den norske kirke.

 

Økonomisk har kirkemedlemskapet ingen personlige følger. Det er ikke egen kirkeskatt i Norge. Alle registrerte tros- og livssynssamfunn mottar støtte pr. medlem fra stat og kommune tilsvarende bevilgningene til Den norske kirke pr. medlem.

 

Yrkesmessig vil en utmelding få betydning bare i helt spesielle tilfeller. Kirkemedlemskap kreves stort sett bare av kirkelige tjenestemenn. En rekke kirkelige organisasjoner krever at ansatte i visse stillinger skal være medlemmer av Den norske kirke.